תקנון ותנאי שימוש

תקנון ותנאי שימוש

ברוכים הבאים ל- כוכב פיננסי (להלן: “החברה”), מערך השירותים של פיטר הוד, מ.ע. 312039340 (להלן: “מנהל החברה”). האתר משמש כאתר בית (תדמית) ואתר סחר אלקטרוני אשר מציע (בין היתר), למכירה תכנים, מוצרים ושירותים שונים (להלן: “האתר” ו/או “המוצרים” ו/או “השירותים”). השימוש באתר, במוצרים ובשירותים של החברה מהווים הסכמה של המשתמש (להלן: “הלקוח”) לכל התנאים המפורטים כדלהלן:

כללי

  1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
  2. כותרות הסעיפים מובאות לשם נוחות ההתמצאות ולא ישמשו בפרשנות תקנון ותנאי שימוש אלה.
  3. הוראות תקנון ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין הלקוח לבין החברה, את תנאי השימוש באתר ו/או את תנאי השימוש במוצרים ו/או השירותים. תנאי לשימוש במוצרים ו/או קבלת שירות מהחברה הוא כי הלקוח קרא בקפידה את תקנון ותנאי שירות אלה, הבין את משמעותם והסכים לקבלם כפי שהם. שימוש הלקוח במוצרים ו/או בשירותי החברה מעיד על הסכמתו הגמורה והמוחלטת לתקנון ותנאי שימוש אלה.
  4. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון ותנאי שימוש אלה בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, זאת ללא מתן הודעה מראש, ועל הצדדים יחולו תנאי השימוש המתוקנים מיום פרסומם ואילך, ללא תלות במועד הצטרפות הלקוח ו/או מועד רכישתו ממוצרי ו/או שירותי החברה.
  5. תנאים אלה חלים על השימוש באתר, במוצרים ובשירותים המופיעים בו ועל כל מוצרי ושירותי החברה, באמצעות כל מחשב, מחשב נייד או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים למיניהם וכו’) כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות רשת סלולרית ו/או כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
  6. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר, המוצרים ו/או השירותים (להלן: “ההוראות”), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר ו/או התנאים אם במפורש ואם במשתמע.
  7. החברה ומנהלה עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי המוצרים והשירותים. חרף האמור בסעיף זה, יש להבהיר כי עלולים להופיע בתום לב, ללא כוונת זדון ו/או רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או השגיאות ו/או ההשמטות.
  8. טעות סופר בתיאור מוצר/ים ו/או שירותים לא תחייב את החברה.
  9. המועד שנרשם לכל עניין ועניין על ידי החברה, הוא המועד הקובע.
  10. תמונות המוצרים והשירותים באתר, לרבות תכנים לדוגמה מוצגים לצורכי המחשה בלבד. ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, בשיטה, בתוכן וכיו”ב בין המוצר ו/או השירות, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר ו/או השירות במציאות.
  11. אין באמור בתקנון ותנאי שימוש אלה ו/או בתכני האתר משום הצהרה של החברה כי השירות המוצע על ידה, עונה לצרכי הלקוח או כי השירות או המוצר, התוכן והמידע מתאימים למטרה כלשהי ממטרות הלקוח.
  12. אין באמור באתר ו/או ביתר הפלטפורמות של החברה משום יעוץ או חוות דעת מקצועית. הסתמכות הלקוח על התכנים ו/או תכנים של צדדים שלישיים בקשר עם החברה הינה על אחריות הלקוח באופן בלעדי, לרבות בדיקת נכונותו וחוקיותו של המידע.
  13. אין להעתיק ו/או להשתמש ו/או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך בתכנים מתוך האתר, ו/או מוצרים ו/או שירותים, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה למעט זו שאושרה ללקוח בפירוש ובכתב.
  14. תקנון ותנאי שימוש אלה מוגנים בזכויות יוצרים, אין להעתיקם, לשכפלם, לערכם ו/או לעשות בהם כל שימוש שאינו מורשה.
  15. עיכוב החברה במימוש זכויותיה על-פי תקנון ותנאי שימוש אלה ו/או כל הסכם אחר עם הלקוח, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה אלה, הן באותו מקרה פרטני והן בכלל.

הרשמה לאתר

 1. על מנת לבצע הזמנה של מוצרים ו/או שירותים, על הלקוח להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.
 2. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, במוצרים ובשירותים, לרבות לבצע רכישות של מוצרים ושירותים, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות (מעל גיל 18), בעל חשבון בנק תקף ו/או בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי בישראל (לעיל ולהלן: “הלקוח”).
 3. ככל שהלקוח אינו בגיר ו/או כשיר, שימוש יבוצע בכפוף לאישור אפוטרופוס חוקי בלבד. במקרה כזה יוצמד שם האפוטרופוס לשם הלקוח והם יוגדרו ביחד ולחוד לעיל ולהלן: “הלקוח”.
 4. בעת הרישום באתר על הלקוח להזין את פרטיו.
 5. בעתיד אם וכאשר יבקש הלקוח לרכוש מוצרים ו/או שירותים נוספים, יזוהה לפי שם המשתמש והסיסמא שבחר.
 6. החברה רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

רכישת מוצרים ושירותים באתר

 1. רכישת המוצרים ו/או השירותים תתבצע באמצעות בחירתם באתר והזנת פרטי הלקוח בטופס המקוון המיועד לכך.
 2. מילוי כל הפרטים במלואם כשהם מדויקים ונכונים, מהווה תנאי מוקדם לביצוע הזמנת מוצרים ו/או שירותים ע”י הלקוח וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, כמו גם למניעת הפסקת השימוש במוצרים ו/או שירותים בהמשך.
 3. פרטי הלקוח יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.
 4. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר ו/או שירות על ידי הלקוח יחשב לביצוע הזמנה (לעיל ולהלן: “ההזמנה”). עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי התשלום ורק לאחר אישור חברת האשראי ו/או לאחר קבלת אישור הבנק, כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר, החיוב יתבצע ויצא אישור סופי של ההזמנה.
 5. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי הלקוח, יהוו ראיה חלוטה לנכונות ביצוע הפעולות על ידו.

תמורה

 1. בעבור המוצרים ו/או השירותים ישלם הלקוח את התמורה המוסכמת.
 2. ככל שמדובר במוצרים ו/או שירותים חד פעמיים, התמורה תהא בשיעור המפורסם באתר ביום הרכישה.
 3. ככל שמדובר במוצר או שירות מתמשך, שיעור התמורה יתעדכן מעת לעת בהתאם לפרסומי החברה באתר.
 4. איחור ו/או פיגור בתשלום כלשהו ו/או חלק ממנו מעל 7 ימים ולאחר שניתנה ללקוח התראה, יגרור הפסקת השירות והגישה לתכנים, למוצרים ולשירותים. הפסקת השירות במקרה זה לא תגרע מזכות החברה לגבות את מלוא התמורה ו/או יתרת התשלומים לתקופה כפי שהוסכמה מול הלקוח במועד הצטרפותו ובשיעורה המעודכן למועד הפירעון לאותו התשלום. כל תשלום שבפיגור יישא ריבית והצמדה בשיעור המירבי הנהוג בבנק ישראל החל מהמועד הנקוב לפירעון התשלום ועד לתשלומו בפועל.

אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

 1. התשלום עבור המוצרים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות “ארנק אלקטרוני” כדוגמת BIT וכל שירות דומה, כפי שיהיה זמין לתשלום באתר מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה.
 2. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שונים שהחברה תכבד.
 3. לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע החברה בדיקה של אמצעי התשלום שהזין הלקוח וחשבונו יחויב בעלות המוצר ו/או השירות.
 4. מיד לאחר החיוב תישלח ללקוח הודעה בדוא”ל שהזין ובה כל פרטי העסקה.
 5. במקרה בו לא אושרה העסקה על ידי חברת האשראי או הבנק או כל אמצעי תשלום אחר שיהיה באותה עת, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך והחברה תיצור קשר עם הלקוח לשם השלמת העסקה או ביטולה. יודגש כי בהעדר תשלום ו/או מענה של הלקוח העסקה תבוטל.
 6. יובהר כי במקרה ומסיבה כלשהי לא יתאפשר לספק מוצר או שירות על אף שמופיע באתר ו/או בכל פרסום אחר, תבוטל העסקה וללקוח לא תהא כל טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם על ידו.

אספקת המוצרים והשירותים

 1. אספקת המוצרים ו/או השירותים ע”י החברה תבוצע רק לאחר קבלת אישור תשלום מאת חברת האשראי ו/או מאת הבנק ו/או אמצעי התשלום בו בוצע התשלום בעבור השירות.
 2. המוצר יסופק לכתובת שהלקוח הקליד בעת ביצוע ההזמנה ו/או מסר לחברה באופן אחר והחברה אישרה בכתב מסירה לכתובת זו.
 3. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או לאי אספקה של המוצרים ו/או השירותים אשר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות להלן: כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור מגיפה, סגר, בידוד, מלחמה, מבצע צבאי, מבצע חרום, נזקי טבע ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה כגון שביתות והשבתות משקיות ו/או סיבות אצל ספקים של שירותים או מוצרים הדרושים ליצירת המוצר ו/או השירות ו/או אספקתם וכן, כל סיבה שאינה בשליטת החברה.
 4. על הלקוח להודיע מיידית לחברה אם המוצר או השירות לא סופק במועד שסוכם.
 5. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים, במקרה של תקלה באספקת המוצרים ו/או השירותים עקב פרטים שאינם נכונים, הלקוח יישא בתשלום בגין דמי הטיפול לשם אספקה מחודשת.

הרשאות שימוש

 1. הלקוח מסכים לכך ומאשר כי לא יעביר את התכנים ו/או פרטי הכניסה שלו והרשאות השימוש שלו במוצרים ו/או בשירותים לכל אדם, למעט אם קיבל לכך את אישור החברה מראש ובכתב
 2. הלקוח מסכים ומאשר כי יהיה האחראי הבלעדי בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח מוחשי ו/או עתידי שיגרם לחברה כתוצאה מהעברת תכנים ו/או הרשאות שימוש כאמור, ויפצה את החברה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח שיגרם בעקבות הפרתו של סעיף זה.

ביטול עסקה מצד הלקוח

 1. ביטול עסקה ע”י הלקוח יתאפשר בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן, ובלבד שאין מדובר במוצר מידע ו/או מוצר הניתן להקלטה ו/או שעתוק, שהרי במקרים אלה לא יתאפשר ביטול עסקה, וזאת בהתאם לסעיף 14ג(ד) לחוק הגנת הצרכן.

ביטול עסקה ו/או רכישה ו/או גישה למוצר ו/או שירות מצד החברה

 1. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, בשל כל סיבה ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או שירות, כולה או חלקה ו/או את פעילות החברה, כולה או חלקה ו/או פעילות מי ממוצריה ו/או שירותיה.
 2. הודעה על ביטול או הפסקת שירות תימסר ללקוח והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של הלקוח או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצרים ו/או השירותים, ככל ששולם תשלום כלשהו וטרם נמסרה תמורה בגינו.
 3. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
 4. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהא רשאית למנוע מכל אדם להשתמש באתר ו/או במוצרים ו/או בשירותים, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות ולא רק בכל אחד מהמקרים הבאים:
  1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין.
  2. הפרת תנאי מתנאי תקנון ותנאי שימוש אלה.
  3. מסירת פרטים שגויים במתכוון.
  4. העדר שיתוף פעולה מצד הלקוח עם החברה.
  5. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותה התקינה של החברה ו/או ברווחי החברה ו/או במי מספקי החברה ו/או בצד ג’ כלשהו.
  6. כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי והלקוח לא פנה לחברה להסדיר התחייבויותיו כלפיה.
  7. הפרת זכויות יוצרים ו/או העתקת ו/או גניבת מידע, בין במלואו ובין חלקים מתוכן ו/או שירות כלשהו של החברה.
   במקרים אלה תהא החברה פטורה ממתן כל החזר תשלום ללקוח, ואף הלקוח יחוייב במלוא יתרת התשלומים ככל ונותרה יתרה לתשלום, וללקוח לא תהיה כל תענה בגין כך כלפי החברה.
   כמו כן, במקרים אלה תהא החברה זכאית לפיצוי בעד נזקיה.

זכויות יוצרים

 1. למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי זכויות היוצרים ושאר הזכויות הקנייניות בפלטפורמות, באתר, בתכנים, במוצרים ובשירותים, שייכות למנהל החברה.
 2. כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, באתר ובפלטפורמות מעת לעת מפורסמים תכנים אשר זכויות היוצרים לגביהם שייכות לצדדים שלישיים, כולן או מקצתן, והחברה קיבלה זכויות לשימוש מסחרי, פרסום והפצה לגביהם.
 3. מובהר ומוסכם כי הלקוח ו/או מי מטעמו לא יהיה רשאי למכור ו/או לשווק ו/או למסור ו/או להשכיר ו/או לתרגם ו/או לעשות שינוי בתכנים ו/או להעתיק ו/או לחקות ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או להרשות שימוש ו/או להעביר באיזו דרך שהיא כל מידע או חלק ממנו שמקורו בתכנים, במוצרים ו/או בשירותים, בכולו או במקצתו, בין בתמורה ובין ללא תמורה, ללא קבלת הסכמתו של מנהל החברה מראש ובכתב.
 4. הלקוח מסכים ומאשר כי יהיה האחראי הבלעדי בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח מוחשי ו/או עתידי שיגרם לחברה כתוצאה מהפרת סעיף זה, גישתו למוצרי ושירותי החברה תיחסם לאלתר, ללא שיהא זכאי להחזר כספי כלשהו והוא יפצה את החברה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן רווח מוחשי ו/או עתידי שיגרם לה בעקבות הפרתו של סעיף זה.

קניין רוחני

 1. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות זכויות היוצרים) באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, אייקונים (ICONS), מידע, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב, הנתונים, השיטות והסודות המסחריים ו/או כל חומר אחר הכלול בו,  שייכות לחברה בלבד.
 2. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה ככל שתינתן.
 3. השמות “כוכב פיננסי” ו/או “FINANCIAL STAR” וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא), הלוגו שלה וכל סימן אחר המזהה אותה, הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 4. חל איסור חמור לחדור לשרת האתר ואין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר או כל שימוש בכריית נתונים, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר כמו כן, אין לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים ו/או לפגוע בפרטיותם ו/או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר.

אחריות

 1. השימוש במוצרים ו/או בשירותים מוצע ללקוח כפי שהוא (AS IS). ללקוח לא תהא כל תביעה, דרישה או טענה בגין השימוש במוצרים ו/או השירותים ו/או הסתמכותו עליהם.
 2. ללקוח ידוע כי עלולים להיגרם במוצרים ו/או בשירותים ו/או בפלטפורמות עליהן מתבססים המוצרים ו/או השירותים שיבושים ו/או תקלות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים. החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משיבושים ו/או תקלות ו/או שגיאות ו/או אי דיוקים כאמור.
 3. התכנים באתר ו/או המוצרים ו/או השירותים אינם באים להחליף יעוץ והדרכה מקצועיים פרטניים, מטרתם להעניק כלים וידע כלליים ואין לראות בהם כמתן יעוץ ו/או מצג פרטני כלשהו, לגבי מקרה ספציפי. החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא, לאופן שבו הלקוח משתמש במוצרים ו/או השירותים ו/או החלטות ו/או לפעולותיו בעקבותם ו/או להסתמכותו עליהם ו/או לביצועים בין שיפיק ובין לאו בעקבותם.
 4. החברה ו/או מי מטעמה אינה נושאת במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לפעולות ו/או מוצרים ו/או שירותים ו/או מידע של צדדים שלישיים. לחברה אין כל שליטה על תכנים של צדדים שלישיים, ולא תהא אחראית בגין כל מידע, מוצר, שירות או כל התקשרות של הלקוח עם צד שלישי ו/או הסתמכות עליו, גם אם הופנה לאותו צד שלישי באמצעות החברה. הסתמכות הלקוח על צדדים שלישיים הינה באחריותו הבלעדית של הלקוח.
 5. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי בגין כל גורם שאינו בשליטתה המלאה.
 6. המידע באתר ובקורסים הינו מידע אינפורמטיבי ולכן אין לראות בו משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ במוצר פנסיוני ו/או שיווק פנסיוני ו/או המלצה לביצוע פעולותו/ או יעוץ במוצר פיננסי ו/ או שיווק פיננסי ו/או ייעוץ מס ו/ או יעוץ פיננסי ו/ או יעוץ משפטי ו/או יעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ”ל שימוש כלשהו – עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

אבטחה, סודיות ופרטיות

 1. האתר מכבד את פרטיותם של לקוחות האתר ורואה בשמירה על פרטיות זו ערך רב. להלן, תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות של אתרנו, תוך פירוט המידע הנאסף על ידני החברה אודות הלקוח וכיצד החברה משתמשת בו ואילו אפשרויות יש ללקוחות להגן על פרטיותם בקשר לכך.
 2. הלקוח מסכים ומאשר כי כל המידע שמסר נמסר מרצונו החופשי.
 3. כל פרטיו האישיים של הלקוח (שם, דואר אלקטרוני וכדומה) (לעיל ולהלן: “אוסף נתוני המידע”), ישמרו במאגרי המידע של החברה. הלקוח מודע כי לא חלה עליו כל חובה חוקית למסור את המידע אודותיו, ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו המלאה והחופשית. המידע שנמסר או ימסר אודותיו במסגרת ההתקשרות עם החברה, יישמר במאגר המידע של החברה (מס’ רישום 3743) למטרת ניהול, תפעול, שיווק, מסירת מידע ודברי פרסומת ודיוור ישיר. לפרטים, עדכון ו/או הסרה מרשימת הדיוור בכל עת, ניתן לפנות לחברה באמצעות הודעת דוא”ל לכתובת: Peter@hod-group.co.il.
 4. הלקוח מסכים ומאשר לחברה לשמור את המידע שימסר על ידו באוסף נתוני המידע של החברה.
 5. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של הלקוח לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה ו/או מתן שירותים מטעם החברה.
 6. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של הלקוח לצד שלישי במקרים בהם הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם ו/או הלקוח עשה שימוש במוצרי ו/או שירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוח לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים אם יהיו בין הלקוח והחברה.
 7. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של הלקוח, ללא זיהוי הלקוח הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.
 8. החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים כמקובל בתחום האינטרנט ואף מוודאת עדכון מערכת האבטחה מעת לעת. למרות זאת, מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.
 9. החברה תהא רשאית לעשות שימוש בקבצי “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות יעיל.
 10. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שיגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.
 11. הלקוח רשאי בכל עט לפנות אל החברה ולבקש כי פרטיו יימחקו מהמאגר.

הפסקת פעילות

החברה תהא רשאית להפסיק את פעילות מוצריה ושירותיה, חלק מהם או כולם, בכל עת ללא מתן הודעה מראש. ללקוח לא תהא כל תביעה ו/או דרישה ו/או טענה בשל הפסקת הפעילות, הן בשל הפסקת הפעילות באופן זמני בשל תקלה ו/או למטרות שדרוג, הן בשל הפסקת הפעילות באופן זמני בשל אילוצים מאת צדדים שלישיים, הן בשל העברת פעילות מסוימת לבעלות ו/או לביצוע על ידי צד שלישי והן בשל הפסקת הפעילות לצמיתות.

שיפוי ופיצוי

הלקוח ישפה ויפצה את החברה ו/או מי מטעמה בגין נזק, ו/או הפסד ו/או אבדן רווח מוחשי ו/או עתידי ו/או תשלום ו/או הוצאה שיגרמו להם, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עורך דין, עקב הפרת תנאי שירות אלה על ידי הלקוח ו/או על ידי מי מטעמו.

הצהרת נגישות

 1. האינטרנט הוא מאגר המידע הגדול ביותר כיום עבור כלל המשתמשים, כולל משתמשים בעלי מוגבלויות. נגישות היא תנאי לחברה צודקת ומשגשגת, על כן השקענו בחוויית השימוש באתר וביתר הפלטפורמות, בכדי שתהיה נוחה ויעילה לכלל המבקרים באתר, עבור רוב מערכות ההפעלה, סוגי המכשירים והדפדפנים.
 2. לשימוש כלל הגולשים הותקן תפריט נגישות הנותן מענה באופן נגיש לגודל הפונט, מענה לעיוורי צבעים, הקראה ללקויי ראייה, הדגשת וסימון קישורים, פונט קריא ושימוש במקשים בלבד. ניתן להפעיל את נגישות האתר באמצעות מקלדת ע”י לחיצה על מקש ESC בצד שמאל של המקלדת.
 3. נגישות האתר, המוצרים והשירותים מוגבלת תחת יכולותיה הטכנולוגיות והכלכליות של החברה. במידה ונתקלתם בקושי כלשהו, נשמח לקבל משוב בדוא”ל: Peter@hod-group.co.il או בטלפון: 052-6467605 ולהעניק שירות נגיש המותאם באופן פרטני לצרכיכם.

דין ושיפוט

 1. הדין החל על תקנון ותנאי שימוש אלה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע מהם, לרבות פרשנותו ואכיפתו, הוא הדין הישראלי בלבד.
 2. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט במחוז תל אביב הסמכות הבלעדית לדון בה.

פרטי התקשרות

טלפון: 052-6467605

דוא”ל: Peter@hod-group.co.il

כתובת למשלוח דואר: פיטר הוד, ת.ד. 2789 עפולה מיקוד 1812701

מועד עדכון אחרון:  06/07/2022

נוצר באמצעות מערכת הקורסים של
 
סקולילנד

התחברות מהירה
באמצעות לינק חד פעמי

שלחו לי לאימייל

התחברות לאתר